15875642_1712365775742002_8018991214814560256_n-1

.
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
มีพระชันษายิ่งยืนนาน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าฯ
ในรัชกาลที่ ๙ จ อ ม ก ษั ติ ริ ย์
สิ ริ วั ณ ณ ว รี น า รี รั ต น์
พระ ธิ ดา รั ช ก า ล ปั จ จุ บั น

ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
เจริญพระชันษาเจ้าจอมขวัญ
๘ มกรา ๒๕๖๐ พลัน
พระชันษา ๓๐ ปี ฤดีกาล

ขอประทานพระวโรกาสถวาย
พระพรมงคลชัยฉายฉาน
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
พระชันษายิ่งยืนนาน พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ .
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
.
เกล้ากระหม่อม สามัญชน
๘ มกราคม ๒๕๖๐
.
http://wp.me/p7UiOl-8N
พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ, Sirivannavari Nariratana
.

ใส่ความเห็น