สงฆ์ 500 รูป 16 จังหวัด ทำพิธีประกาศอุกเขปนียกรรม ไม่ร่วมสังฆกรรม ‘พุทธะอิสระ’ matichon – วันที่: 23 เม.ย. 59 เวลา: 10:52 น.

ข้อที่สงฆ์จำนง หมวดที่ ๑ สงฆ์ลงโทษและระงับกรรม

อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ
สงฆ์จำนง หมวดที่ ๑ ชัด ประสงค์
ลงโทษและระงับกรรม เรียงกระทง
ธรรมถูกต้อง ธรรมเที่ยงตรง ทุกขั้นตอน

🙏🙏🐸💋🐝🐔🍀😘🌞🌐🌀🐞🐠
http://wp.me/p7cLjG-xp
ข้อที่สงฆ์จำนง, ขับพุทธะอิสระ, พุทธะอิสระ, ขับออกจากหมู่สงฆ์, พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม, อุกเขปนียกรรม, พระ500รูป

photo 1 ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (เล่มสีน้ำเงิน) พร้อมหัวข้อธรรมจากพระไตรปิฎก

ข้อที่สงฆ์จำนง หมวดที่ ๑

สงฆ์ลงโทษและระงับกรรม

พระวินัยปิฎก เล่ม ๖ กล่าวถึง
จุลวรรค ภาค ๑ กัมมขันธกะ
อุกเขปนียกรรม ๕ นะจ๊ะ
หมวดที่ ๑ จ่ะ ข้อที่สงฆ์จำนง

อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ
สงฆ์จำนง หมวดที่ ๑ ชัด ประสงค์
ลงโทษและระงับกรรม เรียงกระทง
ธรรมถูกต้อง ธรรมเที่ยงตรง ทุกขั้นตอน

samunchon
24 April 2016
🙏🙏🐸💋🐝🐔🍀😘🌞🌐🌀🐞🐠
http://wp.me/p7cLjG-xp

ข้อที่สงฆ์จำนง, ขับพุทธะอิสระ, พุทธะอิสระ, ขับออกจากหมู่สงฆ์, พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม, อุกเขปนียกรรม, พระ500รูป

พระวินัยปิฎก เล่ม 6 หน้า 95-108

ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวด
หมวดที่ ๑

[๒๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓

เมื่อสงฆ์จำนงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ คือ

เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ๑ เป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม่สมควร ๑
อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยองค์ ๓ นี้แล เมื่อสงฆ์จำนงพึงลง อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ ฯ

ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวด
ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ จบ
—————————————————–
วัตร ๔๓ ข้อ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ จบ
สงฆ์ลงโทษและระงับกรรม

[๒๐๗] ครั้งนั้น สงฆ์ได้ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติแก่พระฉันนะ คือห้ามสมโภคกับสงฆ์ เธอถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติแล้วได้ไปจากอาวาสนั้น สู่อาวาสอื่น

ภิกษุทั้งหลายในอาวาสอื่นนั้นไม่กราบไหว้ ไม่ยืนรับ ไม่ทำอัญชลีกรรม ไม่ทำสามีจิกรรม ไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชา เธออันภิกษุทั้งหลายไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชาอยู่ เป็นผู้ไม่มีใครทำสักการะ จึงได้ไปจากอาวาส แม้นั้น สู่อาวาสอื่น

ภิกษุทั้งหลายในอาวาสอื่น แม้นั้น ก็ไม่กราบไหว้ ไม่ยืนรับ ไม่ทำอัญชลีกรรม ไม่ทำสามีจิกรรม ไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชา เธออันภิกษุทั้งหลายไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชาอยู่ เป็นผู้ไม่มีใครทำสักการะ จึงได้ไปจากอาวาส แม้นั้นสู่อาวาสอื่น

ภิกษุทั้งหลายในอาวาสอื่น แม้นั้น ก็ไม่กราบไหว้ ไม่ยืนรับ ไม่ทำอัญชลีกรรม ไม่ทำสามีจิกรรม ไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชา เธออันภิกษุทั้งหลายไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชาอยู่ เป็นผู้ไม่มีใครทำสักการะ

จึงกลับมาสู่พระนครโกสัมพีอีกตามเดิม ได้ประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประ-*พฤติแก้ตัวได้ เข้าไปหาภิกษุทั้งหลาย แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า อาวุโสทั้งหลาย ผมถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรมฐานไม่เห็นอาบัติ แล้วประพฤติโดยชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ ผมจะพึงปฏิบัติอย่างไรต่อไป ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้น สงฆ์จงระงับอุกเขปนียกรรมฐานไม่เห็นอาบัติ แก่ภิกษุฉันนะ ฯ

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๖
พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๖

จุลวรรค ภาค ๑

กัมมขันธกะ
อุกเขปนียกรรมที่ ๕

ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวด
หมวดที่ ๑

ข้อที่สงฆ์จำนง ๖ หมวด
ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ จบ
—————————————————–
วัตร ๔๓ ข้อ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ จบ
สงฆ์ลงโทษและระงับกรรม

สงฆ์ 500 รูป 16 จังหวัด ทำพิธีประกาศอุกเขปนียกรรม ไม่ร่วมสังฆกรรม ‘พุทธะอิสระ’ matichon - วันที่: 23 เม.ย. 59 เวลา: 10:52 น.

สงฆ์ 500 รูป 16 จังหวัด ทำพิธีประกาศอุกเขปนียกรรม ไม่ร่วมสังฆกรรม ‘พุทธะอิสระ’
matichon – วันที่: 23 เม.ย. 59 เวลา: 10:52 น.

photo 2

สงฆ์ 500 รูป 16 จังหวัด ทำพิธีประกาศอุกเขปนียกรรม ไม่ร่วมสังฆกรรม ‘พุทธะอิสระ’ matichon - วันที่: 23 เม.ย. 59 เวลา: 10:52 น.

สงฆ์ 500 รูป 16 จังหวัด ทำพิธีประกาศอุกเขปนียกรรม ไม่ร่วมสังฆกรรม ‘พุทธะอิสระ’
matichon – วันที่: 23 เม.ย. 59 เวลา: 10:52 น.

photo 3

สงฆ์ 500 รูปรวมตัวพระปฐมเจดีย์ ขับ พุทธะอิสระ ไม่ร่วมสังฆกรรม โดย ไทยรัฐออนไลน์ 23 เม.ย. 2559 18:45

สงฆ์ 500 รูปรวมตัวพระปฐมเจดีย์ ขับ พุทธะอิสระ ไม่ร่วมสังฆกรรม
โดย ไทยรัฐออนไลน์ 23 เม.ย. 2559 18:45

photo 4

สงฆ์ 500 รูป 16 จังหวัด ทำพิธีประกาศอุกเขปนียกรรม ไม่ร่วมสังฆกรรม ‘พุทธะอิสระ’ matichon - วันที่: 23 เม.ย. 59 เวลา: 10:52 น.

สงฆ์ 500 รูป 16 จังหวัด ทำพิธีประกาศอุกเขปนียกรรม ไม่ร่วมสังฆกรรม ‘พุทธะอิสระ’
matichon – วันที่: 23 เม.ย. 59 เวลา: 10:52 น.

photo 5

สงฆ์ 500 รูป 16 จังหวัด ทำพิธีประกาศอุกเขปนียกรรม ไม่ร่วมสังฆกรรม ‘พุทธะอิสระ’
matichon – วันที่: 23 เม.ย. 59 เวลา: 10:52 น.
สงฆ์ 500 รูปรวมตัวพระปฐมเจดีย์ ขับ พุทธะอิสระ ไม่ร่วมสังฆกรรม
โดย ไทยรัฐออนไลน์ 23 เม.ย. 2559 18:45

หนึ่งความคิดบน “ข้อที่สงฆ์จำนง หมวดที่ ๑ สงฆ์ลงโทษและระงับกรรม

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  สงฆ์ 500 รูป 16 จังหวัด ทำพิธีประกาศอุกเขปนียกรรม ไม่ร่วมสังฆกรรม ‘พุทธะอิสระ’ matichon – วันที่: 23 เม.ย. 59 เวลา: 10:52 น.
  ข้อที่สงฆ์จำนง หมวดที่ ๑
  สงฆ์ลงโทษและระงับกรรม
  .
  อุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ
  สงฆ์จำนง หมวดที่ ๑ ชัด ประสงค์
  ลงโทษและระงับกรรม เรียงกระทง
  ธรรมถูกต้อง ธรรมเที่ยงตรง ทุกขั้นตอน

  .
  http://wp.me/p7cLjG-xp
  ข้อที่สงฆ์จำนง, ขับพุทธะอิสระ, พุทธะอิสระ, ขับออกจากหมู่สงฆ์, พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม, อุกเขปนียกรรม, พระ500รูป
  .

ใส่ความเห็น