ขั้นตอนการสืบราชสันตติวงศ์ โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี (14 ต.ค. 59)

ขั้นตอนการสืบราชสันตติวงศ์ โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี (14 ต.ค. 59)

ข้อกำหมาย กฎมณเฑียรบาล ราชประเพณี

เมื่อสิ้นรัชกาล หรือเมื่อราชบัลลังก์ว่างลง
สิ่งที่ตามมา 2 เรื่อง

การเตรียมการเกี่ยวกับพระบรมศพ
ขั้นตอนยาวไปถึงเรื่องสร้างพระเมรุ ถวายพระเพลิง

การสืบราชสันตติวงศ์ หรือ การสืบราชสมบัติ

ชี้แจง การสืบราชสมบัติ
ไม่มีอะไรปิดบังอำพรางหรืออึมครึมหรอก

http://wp.me/p7cLjG-11p
การสืบราชสันตติวงศ์, ดร.วิษณุ เครืองาม

The King is dead, long live The King!
พระราชาธิบดีพระองค์ก่อนเสด็จสวรรคตแล้ว
ขอพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ทรงพระเจริญ

ขั้นตอนการสืบราชสันตติวงศ์
โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี (14 ต.ค. 59)
ThaiPBS

รัฐธรรมนูญเขียนหลักเกณฑ์ไว้ตั้งแต่ปี 2534 ฉบับหน้าก็เขียนไว้

กรณีที่ยังไม่มีการสถาปนาหรือตั้งพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ให้ประธานองคมนตรี เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพรางก่อน

เป็นความตั้งใจของรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้มีการว่างเว้น

ทหารฉีกรัฐธรรมนูญ แล้วร่างใหม่

องคมนตรี ถวายสัตย์ปฏิญาณ

ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย[ที่ร่างใหม่]ทุกประการ

มาตรา ๑๕ (สัตย์ปฏิญาณขององคมนตรี)[แก้ไข]
ก่อนเข้ารับหน้าที่ องคมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำ ดังต่อไปนี้

“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐/หมวด ๒
th.wikisource

การแต่งตั้งองคมนตรี เป็นไปตามพระราช-อัธยาศัยฯ
ไม่มีการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตาม มาตรา ๑๘

มาตรา ๑๒ (คณะองคมนตรี)[แก้ไข]
พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสิบแปดคนฯ

มาตรา ๑๓ (การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง)[แก้ไข]
การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยฯ

มาตรา ๑๘ (ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์)[แก้ไข]
ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม

จะได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐/หมวด ๒
th.wikisource

การแต่งตั้งองคมนตรี เป็นไปตามพระราช-อัธยาศัยฯ
ไม่มีการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตาม มาตรา ๑๙

มาตรา ๑๙ (ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์)[แก้ไข]
ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๘ หรือ
ในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น

ให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งสมควรดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐/หมวด ๒
th.wikisource

การแต่งตั้งองคมนตรี เป็นไปตามพระราช-อัธยาศัยฯ

ด้วยผล ๑ ประการ
ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อนตาม มาตรา ๒๐

ด้วยเหตุ ๒ ประการ
๑. ไม่มีการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตาม มาตรา ๑๘

[จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม]

๒. ไม่มีการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตาม มาตรา ๑๙

[ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น ] และ

[คณะองคมนตรีไม่เสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งสมควรดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภา]

มาตรา ๒๐ (ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์)[แก้ไข]
ในระหว่างที่ไม่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙
ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐/หมวด ๒
th.wikisource

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
th.wikisource

“วิษณุ เครืองาม” ชี้แจงการสืบราชสมบัติ -ตั้งผู้สำเร็จราชการ
isranews – วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 22:52 น.

รองฯ วิษณุระบุการตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน
เป็นไปตามรัฐธรรมระบุไว้
ประธานองคมนตรีเป็นโดยตำแหน่ง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที
thaigov – วันเสาร์ 15 ตุลาคม 2559

พระบัณฑูร’สมเด็จพระบรมฯ’ดำเนินการพระบรมศพฯให้ลุล่วงก่อน
โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
วันที่ 15 ตุลาคม 2559, 01:05

วิษณุ แจงละเอียด ขั้นตอนอัญเชิญองค์รัชทายาทสืบราชสมบัติ
prachachat – updated: 15 ต.ค. 2559 เวลา 01:21:00 น.

ขั้นตอนการสืบราชสันตติวงศ์ โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี (14 ต.ค. 59)

ขั้นตอนการสืบราชสันตติวงศ์ โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี (14 ต.ค. 59)

photo

ขั้นตอนการสืบราชสันตติวงศ์ โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี (14 ต.ค. 59)

ขั้นตอนการสืบราชสันตติวงศ์ โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี (14 ต.ค. 59)

หนึ่งความคิดบน “ขั้นตอนการสืบราชสันตติวงศ์ โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี (14 ต.ค. 59)

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  .
  The King is dead, long live The King!
  .
  พระราชาธิบดีพระองค์ก่อนเสด็จสวรรคตแล้ว
  ขอพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ทรงพระเจริญ
  .
  ชี้แจง การสืบราชสมบัติ
  ไม่มีอะไรปิดบังอำพรางหรืออึมครึมหรอก
  .
  http://wp.me/p7cLjG-11p
  การสืบราชสันตติวงศ์, ดร.วิษณุ เครืองาม
  .

 2. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  ตามราชประเพณี
  นายกเข้าเฝ้า กราบบังคมทูล
  .
  องค์พระรัช-ทายาท ทรงมีพระบัณฑูร
  .
  ให้จัดงานพระศพก่อน
  ร่วมอาลัยเป็นเวลา ๑ ปี จากนี้
  จึงว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์
  เพื่อเปลี่ยนผ่านรัชกาล
  .

 3. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  .
  ขั้นตอนการสืบราชสันตติวงศ์
  โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี (14 ต.ค. 59)
  .
  The King is dead, long live The King!
  พระราชาธิบดีพระองค์ก่อนเสด็จสวรรคตแล้ว
  ขอพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่ทรงพระเจริญ
  .
  http://wp.me/p7cLjG-11p
  การสืบราชสันตติวงศ์, ดร.วิษณุ เครืองาม
  .

ใส่ความเห็น