โชว์หนังสือ'ปู'ยื่นโนติสปลัดคลัง ถอนคำสั่งชดใช้คดีข้าว3.5หมื่นล.ภายใน7วัน

แจ้งบอกกล่าวความเสียหายให้ยุติการกระทำละเมิดและเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง

ยิ่งลักษณ์ ยื่น คำ ขาด
ทรราช ชั่วช้า กล่าวหาฉัน
ถอนคำสั่งจังไร..ใน 7 วัน
มิฉะนั้น จะถอนรากถอนโคน

samunchon
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
🙏🐸💋🐝🐔🍀😘🌞🌐🌀🐞🐠
http://wp.me/p7cLjG-14X

‘ปู’ยื่นคำขาด, ค่าเสียหายคดีข้าว, ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร


เรื่อง แจ้งบอกกล่าวความเสียหายให้ยุติการกระทำละเมิดและเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง คือ คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1351/2559 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง (นายสมชัย สัจจพงษ์)

คำสั่งทางปกครองดังกล่าวไม่เป็นธรรม จึงขอโต้แย้งคำสั่งดังกล่าว และขอให้ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาเพิกถอนคำสั่งทางปกครองฉบับดังกล่าวภายใน 7 วัน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผู้ออกคำสั่งแต่งตั้ง เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงจากการยึดอำนาจ โดยการรัฐประหารรัฐบาลที่ตนเป็นนายกรัฐมนตรี และยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าว จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นการออกคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ชี้นำให้เกิดความไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ

รวมไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ตอนหนึ่งสรุปได้ว่า ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อตนโดย “ไม่จำเป็นต้องพิจารณาประเด็นยุติธรรม” อันเป็นการสั่งการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นผลให้การดำเนินการในเรื่องนี้ทั้งหมดไม่ชอบด้วยกฏหมาย ไม่เป็นธรรมในทุกขั้นตอน

คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 39/2558 และที่ 56/2559 โดยใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557 ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557 เพราะเป็นการกระทำนอกเหนือกรอบอำนาจมาตรา 44 เกิดการชี้นำและเป็นผลโดยตรงให้คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง พิจารณาเรื่องนี้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะคำสั่งที่เลือกปฏิบัติและก้าวล่วงอำนาจของศาลยุติธรรม ด้วยการสั่งให้กรมบังคับคดี เข้าดำเนินการยึด อายัดทรัพย์สิน แทนการดำเนินการตามปกติ

การที่ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีโครงการรับจำนำข้าวว่า มีผู้ร่วมกระทำผิดร่วมกับตนทั้งที่ความจริงยังไม่มีการสอบสวนข้อเท็จจริงใด ๆ ว่า นอกจากตนแล้ว มีการกระทำผิดในขั้นตอนใด อย่างไร มีผู้ใดเป็นผู้กระทำ กลับเร่งรีบ รวบรัด กำหนดเกณฑ์ความผิดกับตนตามจำนวนเงินข้างต้น ซึ่งขัดต่อมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 และขัดต่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ที่แก้ไขแล้ว

การพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง ไม่เป็นกลาง เลือกปฏิบัติ กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย และประโยชน์ทับซ้อนโดยตรง เกิดการกลั่นแกล้ง และมุ่งประสงค์ร้าย โดยเฉพาะการออกคำสั่งหัวหน้า คสช. เพื่อคุ้มครองตัวท่าน (ปลัดกระทรวงการคลัง) และผู้เกี่ยวข้องทุกคนให้พ้นจากความรับผิดทางอาญา ทางแพ่ง และทางวินัย จากการดำเนินการเอาผิดต่อข้าพเจ้า ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นไปโดยไม่สุจริต

เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ตามหลักนิติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่กลั่นแกล้ง จึงขอให้ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวภายใน 7 วัน มิฉะนั้นจะใช้สิทธิดำเนินการทางกฎหมายต่อไป รวมถึงดำเนินการอื่นใดตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตย เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรม อันเป็นการสร้างความถูกต้อง และบรรทัดฐานต่อการบริหารบ้านเมืองที่เป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยด้วย และขอให้แจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน ชื่อเสียง ตลอดจนความเสียหายอื่นใด จึงสมควรเร่งด่วนเพื่อดำเนินการตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นโดยทันที นับตั้งแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้

'ปู'ขู่ฟ่อ จี้ปลัดคลังถอนชดใช้'จำนำข้าว'ใน7วัน ไม่งั้นเจอฟ้อง naewna - เสาร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 06.00 น.

‘ปู’ขู่ฟ่อ จี้ปลัดคลังถอนชดใช้’จำนำข้าว’ใน7วัน ไม่งั้นเจอฟ้อง
naewna – เสาร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 06.00 น.

‘ปู’ขู่ฟ่อ จี้ปลัดคลังถอนชดใช้’จำนำข้าว’ใน7วัน ไม่งั้นเจอฟ้อง
naewna – เสาร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559, 06.00 น.
โชว์หนังสือ’ปู’ยื่นโนติสปลัดคลัง ถอนคำสั่งชดใช้คดีข้าว3.5หมื่นล.ภายใน7วัน
เขียนวันที่ วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 18:25 น.เขียนโดยisranews

แจ้งบอกกล่าวความเสียหายให้ยุติการกระทำละเมิดและเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง

แจ้งบอกกล่าวความเสียหายให้ยุติการกระทำละเมิดและเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง ๑/๔

photo

แจ้งบอกกล่าวความเสียหายให้ยุติการกระทำละเมิดและเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง

แจ้งบอกกล่าวความเสียหายให้ยุติการกระทำละเมิดและเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง ๒/๔

photo

แจ้งบอกกล่าวความเสียหายให้ยุติการกระทำละเมิดและเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง

แจ้งบอกกล่าวความเสียหายให้ยุติการกระทำละเมิดและเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง ๓/๔

photo

แจ้งบอกกล่าวความเสียหายให้ยุติการกระทำละเมิดและเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง

แจ้งบอกกล่าวความเสียหายให้ยุติการกระทำละเมิดและเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง ๔/๔

photo

หนึ่งความคิดบน “แจ้งบอกกล่าวความเสียหายให้ยุติการกระทำละเมิดและเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  .
  แจ้งบอกกล่าวความเสียหายให้ยุติ
  การกระทำละเมิด
  และเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
  .
  ยิ่งลักษณ์ ยื่น คำ ขาด
  ทรราช ชั่วช้า กล่าวหาฉัน
  ถอนคำสั่งจังไร..ใน 7 วัน
  มิฉะนั้น จะถอนรากถอนโคน

  .
  samunchon
  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
  .
  http://wp.me/p7cLjG-14X
  ‘ปู’ยื่นคำขาด, ค่าเสียหายคดีข้าว, ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

  .

ใส่ความเห็น