ความเห็นแย้ง กกต.-กรธ. ร่าง พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. : บทคัดย่อ

ความเห็นแย้ง กกต.-กรธ. ร่าง พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. : บทคัดย่อ

บัตรเลือกตั้ง
ยังหมายความรวมไปถึงผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและผู้ที่จะได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วย
กกต.มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม [มิใช่ให้เป็นไปโดยรื่นเริงและสนุกสนาน]*

มาตรา 133 ศาลฎีกามีอำนาจในการ สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ อำนาจเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้
มาตรา 138 ให้ กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อ 1.สั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น เพียงประการเดียว
จำกัดสิทธิบางประการของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เกิดผลที่แปลกประหลาดและไม่ชอบด้วยเหตุผล

บุคคลอื่นเป็นผู้จัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆ เพื่อช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครผู้ใด มิได้ถูกต้องห้ามไว้
ได้เข้าใจถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มิใช่มุ่งเน้นที่ความบันเทิงของงานมหรสพหรือการรื่นเริง

ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระทำการแทนโดยความยินยอม
มิใช่เป็นการลงคะแนนโดยตรงและลับอย่างแน่แท้

🙏🐸🐸🐸😍💋🐝🐔🍀😘🌞🌐🌀🐞🐠
https://wp.me/p7cLjG-4wd

พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. , ความเห็นแย้ง กกต. , ความเห็นแย้ง กรธ. , ข้อเสนอ กกต. , ข้อเสนอ กรธ.


ข้อเสนอของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. … และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. … เพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตามมาตรา 267 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เพื่อตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ร่วม 3 ฝ่ายพิจารณาความเห็นแย้งของร่าง พ.ร.ป.ทั้งสองฉบับ

ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. …

ข้อเสนอ กกต.

1. มาตรา 48 หมายเลขประจำตัวผู้สมัครเรียงตามลำดับการยื่นใบสมัคร ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา และมาตรา 224 (2)

2. มาตรา 48 สร้างความซับซ้อน บัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียวเฉพาะแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ได้หมายเลขแตกต่างกันในแต่ละเขตเลือกตั้ง

บัตรเลือกตั้ง
ยังหมายความรวมไปถึงผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและผู้ที่จะได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วย

การกำหนดหมายเลขผู้สมัครของแต่ละพรรคการเมืองให้แตกต่างกัน
ต้องพิมพ์บัตรเลือกตั้งแตกต่างกันจำนวน 350 เขตเลือกตั้ง
การจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งซึ่งมีระยะเวลาจำกัด ระบบรักษาความปลอดภัย การปลอมแปลงบัตรเลือกตั้ง
ทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
เกิดข้อร้องเรียนว่าการดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 224 (2)

3. มาตรา 73 ไม่ได้ห้ามการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆ ไม่ตรงตามเจตนารมณ ของรัฐธรรมนูญมาตรา 224 (2) มาตรา 258 ก.(1) และมาตรา 78

มาตรา 224 (2) กกต.มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม [มิใช่ให้เป็นไปโดยรื่นเริงและสนุกสนาน]*

(1) การจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆ เกิดปัญหาในทางปฏิบัติงาน

ผู้สมัครหรือหัวคะแนนกำหนดมาตรการหรือวิธีการต่างๆ เพื่อแข่งขันกันเพื่อชักชวน
มาลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเองหรือไม่เลือกผู้สมัครอื่นเกิดปัญหา การร้องเรียน

(2) ความไม่สงบเรียบร้อยในงาน

ทะเลาะวิวาทเกิดความวุ่นวาย ไม่สงบเรียบร้อยในสถานที่จัดงาน การร้องเรียน
การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

4. มาตรา 133 กรณีการศาลสั่งให้การเลือกตั้งใหม่ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 226 วรรคหนึ่ง

มาตรา 226 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญ
ศาลฎีกามีอำนาจในการ
1.สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือ
2.เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

มาตรา 133
ศาลฎีกามีอำนาจในการ
สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
อำนาจเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้

5. มาตรา 138 กรณีภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง ศาลฎีกาสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 226 วรรคหนึ่ง

มาตรา 138
ให้ กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อ
1.สั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น เพียงประการเดียว

ไม่ได้ให้อำนาจ กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อ
2.เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นด้วย

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.

ต้องเพิ่มค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
การนับคะแนนภายหลังปิดการลงคะแนนอาจล่วงเลยไปจนถึงเวลา 20.00 น.
ความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอ กรธ.

1. กรณีร่างมาตรา 35 จำกัดสิทธิในการได้รับแต่งตั้งในการดำรงตำแหน่งต่างๆ ตาม (4) และ (5) และวรรคสามไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

มาตรา 95 วรรคสามของรัฐธรรมนูญ

จำกัดสิทธิบางประการของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุอันสมควร

เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญ เพราะ
จำกัดสิทธิเฉพาะผู้ซึ่งยังไม่ได้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วไม่ได้รับผลกระทบ

เกิดผลที่แปลกประหลาดและไม่ชอบด้วยเหตุผล กล่าวคือ
บุคคลธรรมดาที่มีหน้าที่แต่เพียงไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง กลับถูกตัดสิทธิในการเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ส่วนผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่แล้ว เมื่อตัวเองไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กลับไม่ได้รับผลร้ายแต่อย่างใด

2. กรณีร่างมาตรา 73 ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดทำการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆ สนช.ได้ตัดบทบัญญัติดังกล่าวออกไป เป็นผลให้การดำเนินการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยเที่ยงธรรม

(ก) การจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงมากกว่า

ย่อมได้เปรียบพรรคการเมืองหรือผู้สมัครที่มีเงินน้อยกว่า
มิได้แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของพรรคการเมืองและผู้สมัครที่มีฐานะทางการเงินแตกต่างกัน

(ข) ปัญหาในการคิดค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครแต่ละคนได้

(ค) บทบัญญัติเดิมห้ามทั้งผู้สมัคร พรรคการเมือง และบุคคลอื่นใด

บุคคลอื่นเป็นผู้จัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆ เพื่อช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครผู้ใด มิได้ถูกต้องห้ามไว้
การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

(ง) วัฒนธรรมการหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ประชาชน

ได้เข้าใจถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มิใช่มุ่งเน้นที่ความบันเทิงของงานมหรสพหรือการรื่นเริง
ร่างมาตรา 62 วรรคสอง ร่างมาตรา 71 วรรคสอง และร่างมาตรา 73 ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

3. กรณีร่างมาตรา 86 เริ่มเปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น.

การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งต้องขยายออกไป
เสี่ยงต่อการทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตได้ง่ายยิ่งขึ้น
หน่วยเลือกตั้งบางหน่วยไม่สามารถดำเนินการเลือกตั้งได้
การนับคะแนนเลือกตั้งทั้งประเทศไม่อาจกระทำได้ไปด้วย

4. กรณีร่างมาตรา 92 วรรคหนึ่ง คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุไม่สามารถทำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้

ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระทำการแทนโดยความยินยอม
ถือเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
มิใช่เป็นการลงคะแนนโดยตรงและลับอย่างแน่แท้

มาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญ
ส.ส.ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกหรือให้ความช่วยเหลือให้บุคคลเหล่านั้นสามารถลงคะแนนได้ด้วยตนเอง

ความเห็นแย้ง กกต.-กรธ. ร่าง พ.ร.ป.ที่มา ส.ว.-เลือกตั้ง ส.ส.
หน้า 2 มติชนรายวัน – วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 – 17:03 น.

หนึ่งความคิดบน “ความเห็นแย้ง กกต.-กรธ. ร่าง พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. : บทคัดย่อ

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  .
  ความเห็นแย้ง กกต.-กรธ. ร่าง พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. : บทคัดย่อ
  .
  บัตรเลือกตั้ง
  ยังหมายความรวมไปถึงผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและผู้ที่จะได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วย
  กกต.มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม [มิใช่ให้เป็นไปโดยรื่นเริงและสนุกสนาน]*
  .
  มาตรา 133 ศาลฎีกามีอำนาจในการ สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ อำนาจเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้
  มาตรา 138 ให้ กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อ 1.สั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น เพียงประการเดียว
  จำกัดสิทธิบางประการของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เกิดผลที่แปลกประหลาดและไม่ชอบด้วยเหตุผล
  .
  บุคคลอื่นเป็นผู้จัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆ เพื่อช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครผู้ใด มิได้ถูกต้องห้ามไว้
  ได้เข้าใจถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มิใช่มุ่งเน้นที่ความบันเทิงของงานมหรสพหรือการรื่นเริง
  .
  ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระทำการแทนโดยความยินยอม
  มิใช่เป็นการลงคะแนนโดยตรงและลับอย่างแน่แท้
  .
  🙏🐸🐸🐸😍💋🐝🐔🍀😘🌞🌐🌀🐞🐠
  https://wp.me/p7cLjG-4wd
  .
  พ.ร.ป. เลือกตั้ง ส.ส. , ความเห็นแย้ง กกต. , ความเห็นแย้ง กรธ. , ข้อเสนอ กกต. , ข้อเสนอ กรธ.
  .

  1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

   กกต.-กรธ.แย้ง
   เลือกตั้ง สุจริตเที่ยงธรรม มิใช่ รื่นเริงสนุกสนาน
   ศาลฎีกามีอำนาจสั่งให้เลือกตั้งใหม่ อำนาจเกิน รธน.

   จำกัดสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เกิดผลแปลกประหลาด

   ให้บุคคลอื่น/กก.ประจำหน่วยกระทำการแทนโดยความยินยอม
   มิใช่เป็นการลงคะแนนโดยตรงและลับแน่แท้🙏🐸
   https://wp.me/p7cLjG-4wd

ใส่ความเห็น